Φωτογραφίες

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα μας στείλτε μας το e-mail σας
Χρήστες On-line: 1

    ËÉÃÁ ËÏÃÉÁ

Ìå îýëï êáé ðÝôñá êáé ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ ôüðïõ, ôï Áðüêåíôñï Üíïéîå êáé ðåñéìÝíåé ôïõò åðéóêÝðôåò ôïõ. ÃåìÜôï öùò êáé ÷ñþìá, ìå èÝá ðïõ êüâåé ôçí áíÜóá, õðïäÝ÷åôáé ôïõò ößëïõò ðïõ ðñïôéìïýí ôéò ìïíáäéêÝò ôïõ ãåýóåéò. ÖáãçôÜ ôçò ðáñáäïóéáêÞò êïõæßíáò, öôéáãìÝíá ìå áãíÝò ðñþôåò ýëåò. ÓõíïäÝøôå ìå êáëü êñáóß êáé áöÞóôå ôï ìÜôé íá ðëáíçèåß óôéò ÷éïíéóìÝíåò ðëáãéÝò. Ç õðÝñï÷ç êáé öéëéêÞ åîõðçñÝôçóç, óõìðëçñþíåé ôçí ìáãåßá ôïõ ÷þñïõ.

åóôéáôüñéï áðüêåíôñï, estiatorio apokentro, apokentro restaurant
Copyright © 2022
Επιχορήγηση επιχειρήσεων ΠΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Επιχορήγηση επιχειρήσεων ΠΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.